Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą szeroką ofertą. W razie pytań prosimy o kontakt pod podany numerami telefonu:
TEL. +48 884 915 602 lub +48 884 915 604, a także email: p.h.u.kris1@wp.pl.

WYBIERZ KATEGORIĘ:

Drzwi zewnętrzne ocieplane Drzwi wewnętrzne Rodzaje szkła Ościeżnice Okna drewniane

Waruki gwarancji

1. Gwarancja udzielana jest na wyroby stolarki drzwiowej na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być wykonywane przez Nabywcę – Kupującego po uiszczeniu wszystkich należności na rzecz Producenta – Gwaranta. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać w formie pisemnej wraz z załączoną kopią faktury i karty gwarancyjnej. W okresie gwarancyjnym producent zobowiązuje się dokonać bezpłatnie napraw wad ukrytych,nie widocznych w chwili zakupu, ujawnionych w czasie eksploatacji. Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić towar ze złożonym zamówieniem oraz sprawdzić jego stan. Braki w zamówieniu należy zgłosić do Sprzedawcy maksymalnie w przeciągu 7 dni od otrzymanej przesyłki, po tym czasie reklamacja na niekompletne zamówienie nie obowiązuje. Reklamacji nie podlegają wszelkie wady jawne. Montowanie towaru z wadami jawnymi jest równoznaczne z utratą reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji tytułu gwarancji jest okazanie faktury zakupu. Reklamacje nieuzasadnione skutkują tym. że reklamujący ponosi koszty związane z przyjazdem serwisu.

2. W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji oraz zgłoszenia Gwarantowi tej wady w okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do: - Rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie jak najkrótszym terminie w uzgodnieniu z kupującym. Rozpatrzenie reklamacji nie powinno trwać dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego niemożliwe było przeprowadzenie jakichkolwiek czynności (oględziny, naprawa, wymiana) w tym terminie - zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi. - Nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym lub wymiany wyrobu na nowy, jeśli ujawniły się wady, których nie można usunąć poprzez naprawę w razie nieskuteczności trzech kolejnych napraw. Decyzję o naprawie lub wymianie podejmuje Gwarant po dokonaniu oględzin wyrobu u Klienta lub w firmie Kris. Termin naprawy lub wymiany towaru na nowy ustala Gwarant. - Za zgodą kupującego, reklamacja może zostać zakończona poprzez obniżenie ceny, co skutkuje jednak wygaśnięciem gwarancji na reklamowany wyrób. - Gwarant zastrzega sobie prawo do ostatecznej kwalifikacji ujawnionych wad ukrytych oraz sposobu ich usunięcia. W przypadku wymiany wadliwego towaru na nowy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wadliwego produktu z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad.

3. Gwarancją nie są objęte:

- Mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów.
- Wady wyrobów powstałe na skutek ich przechowywania lub użytkowania w środowisku o nieodpowiedniej wilgotności powietrza. Prawidłowa wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 60%, ponieważ powoduje to pocenie się drzwi i roszenie szyb co w konsekwencji powoduje uszkodzenia.
- Wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego. - Wyroby zamontowane niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją montażu. Drzwi dostarczone są jako malowane lub w stanie surowym do wykończenia we własnym zakresie. Drzwi w stanie surowym należy zabezpieczyć przed montażem -polakierować. Do malowania należy stosować tylko farby czy lakiery dopuszczone do malowania drewna na zewnątrz/wewnątrz w zależności od miejsca zabudowy drzwi. Zawsze należy stosować farby podkładowe i nawierzchniowe tego samego producenta.
- Przebarwienia i różnice w odcieniach ramiaków i płycin wynikające z naturalnych właściwości drewna oraz naturalne zmiany barwy spowodowane upływem czasu.
- Wyroby posiadające zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieuprawnione.
- Braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze towaru.
- Usterki wyrobu nieistotne lub całkowicie niewidoczne po zamontowaniu.
- Wyroby niepełnowartościowe, których cena została obniżona.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie itp.).

4. Gwarant nie wystawia kopii Kart Gwarancyjnych. [Karta Gwarancyjna zawsze dołączona jest do przesyłki, w środku z drzwiami lub pod listem przewozowym]

5. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W sprawach nie uregulowanych warunkami gwarancji, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. UWAGA! Nie montować drzwi przed wykonaniem prac mokrych (tynki, posadzki) DRZWI ZEWNĘTRZNE
WYMAGAJĄ ZADASZENIA

7. Drzwi nie są produktem użytkowym lecz wyrobem budowlanym przeznaczonym do wbudowania w obiekt budowlany i jako takie podlegają przepisom ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U.92z2004r.poz.88] Oraz przepisom o rękojmi na zasadach ogólnych KC.