§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy „KRIS”, działający pod adresem https://kris-drzwi.pl/sklep/, prowadzony jest przez: P.H.U.KRIS KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI powiat brodnicki, województwo KUJAWSKO POMOSKIE, o numerze identyfikacji podatkowej  NIP 874-104-94-52 Regon 871625406

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

Definicje

Dni robocze -Przez „dni robocze” należy rozumieć wszystkie dni powszednie  z pominięciem sobót, niedziel i świąt,
Moje Konto- formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.
Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy -Sklep internetowy „KRIS”, działający pod adresem https://kris-drzwi.pl/sklep/, prowadzony jest przez: P.H.U.KRIS KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI powiat brodnicki, województwo KUJAWSKO POMOSKIE, o numerze identyfikacji podatkowej  NIP 874-104-94-52 Regon 871625406

Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient.
Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

§2 Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
a. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
b. umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
c. newsletter.

§3 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Odpłatność:
a. świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
c. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
b. dostęp do poczty elektronicznej.
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari wersja 14.0.2 lub wyższa
d. zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
e. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia.

§5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia.
złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – 1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia i 2. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę”.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą.
utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz 2. przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail.
4. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT lub paragonem fiskalnym, które będą dołączane do przesyłek.

§6. Sposoby płatności

Możliwe sposoby dostawy:
1. Odbiór osobisty w siedzibie naszej Firmy pod adresem: GRZYBNO 1A, 87-327 BOBROWO
2. Przesyłka kurierska:
a. 300zł 1 sztuka drzwi jednoskrzydłowych
b. 400zł  2-10 sztuk drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych + drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne, 1 sztuka drzwi zewnętrznych
c. 500zł drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne 1 sztuka i węcej, drzwi garażowe
d. inne - w przypadku nietypowych gabarytów oraz przesyłek zagranicznych
2. Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia brak wpłaty w ciągu tego terminu będzie skutkował rozwiązaniem umowy i anulowaniem zamówienia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części.

§7.  Koszt, termin realizacji zamówień i sposoby dostawy

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu na terenie Polski:
a. przesyłka pocztowa.
b. dostawa w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez udostępnienie do pobrania pliku / plików z serwera.
c. firmami kurierskimi.
d. transportem własnym , koszty widoczne podczas składania zamówienia.
2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Usługobiorcę sposobu dostawy oraz płatności.
3. Przewidywany termin realizacji dostawy, określony w opisie indywidualnie przy produktach jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny termin dostawy jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.
4. W przypadku płatności przelewem termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia wynikłe z winy firmy kurierskiej.
6. Dostawy towarów realizowane od Poniedziałku do Piątku. Dostawa w sobote po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym.
7. Towar nie jest wnoszony przez osobę dostarczającą.
8. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Usługobiorcy za pośrednictwem przewoźnika Usługobiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9. Towar nieodebrany lub niedostarczony z przyczyn leżących po stronie kupującego od chwili przygotowania towaru do odbioru bądź wysyłki zostaje przechowywany przez Sprzedającego na koszt Kupującego w cenie 15 złotych za dobę, za ponowną dostawę pobierane jest dodatkowe wynagrodzenie w wysokości kosztów pierwotnej dostawy wraz z doliczonymi kosztami przechowywania towaru

§8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: KRISDRZWIDREWNIANE@GMAIL.COM lub też pisemnie na adres: P.H.U.KRIS KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI, GRZYBNO 1A, 87-327 BOBROWO. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.
5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§9. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krisdrzwidrewniane@gmail.com  lub też pisemnie na adres: P.H.U.KRIS KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI GRZYBNO 1A, 87-327 BOBROWO.. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI GRZYBNO 1A, 87-327 BOBROWO
b. sprzedawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
w przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:krisdrzwidrewniane@gmail.com lub też pisemnie na adres: P.H.U.KRIS KRIS KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI, GRZYBNO 1A, 87-327 BOBROWO
zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
b. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
3. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towarów powstałe podczas transportu, które nie zostały stwierdzone przy ich odbiorze przez Kupującego. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki. Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera bądź kierowcy. Nie będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu bez załączonego pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera lub kierowcy i potwierdzonego przez niego.
W przypadku wyrobu z wadami jawnymi, wyrób nie podlega roszczeniom reklamacyjnym z ich tytułu. Za wady jawne uważa się w szczególności: niezgodności: wymiarów, wzoru i kolorów, faktury elementów, estetykę wykonania powłoki lakierniczej lub laminowanej i uszczelnień silikonowych oraz uszkodzenia typu: rysy, wgniecenia, pęknięcia itp.
4. Towary sprzedawane w sklepie https://kris-drzwi.pl/sklep/są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.
5. Warunki gwarancji są uregulowane na stronach sklepu w dokumentach gwarancyjnych producentów.
6. Towary uszkodzone mechanicznie lub fizycznie nie podlegają gwarancji
7.W przypadku reklamacji użytkowanego towaru, prosimy o wysłanie pisma listem poleconym na adres P.H.U.KRIS KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI, GRZYBNO 1A, 87-327 BOBROWO bądź mailowo na adres krisdrzwidrewniane@gmail.comKupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.
8. Będą przyjmowane jedynie reklamacje złożone w formie pisemnej.

§10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: krisdrzwidrewniane@gmail.com lub też pisemnie na adres: P.H.U.KRIS KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI, GRZYBNO 1A, 87-327 BOBROWO
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (dopuszczalne jest rozpakowanie opakowania bez jego uszkodzenia i obejrzenie zakupionego towaru).  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia jej zawarcia.
5. Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi  wartość zakupionego towaru bez kosztów wysyłki. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Wszelkie koszty związane z odesłaniem zwracanego towaru ponosi konsument.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego w przypadku:
a. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Takimi produktami są miedzy innymi drzwi i ościeżnice.
c. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
d. W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Koszt odstąpienia od umowy:
a. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
b. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§11. Ochrona Prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z Usług, jest P.H.U.KRIS KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI Grzybno 1A 87-327 Bobrowo https://kris-drzwi.pl/sklep/
2. Administratorami danych osobowych Kupujących dokonujących zamówień Towarów bądź realizujących umowę zawartą z Kontrahentem są także Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia mu zawarcia i wykonywania umowy z Kupującym. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kupującego z Kontrahentem.
3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane P.H.U.KRIS Krzysztof Ziółkowski w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Allegro, Facebook i Google, OLX, Sprzedajemy.pl w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie https://kris-drzwi.pl/sklep/ z wykorzystaniem danych do logowania się w serwisach zewnętrznych.
4. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail i stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.
5. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, przetwarzane są przez P.H.U.KRIS w celach wskazanych w Polityce Prywatności.
6. P.H.U.KRIS zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do krisdrzwidrewniane@gmail.com
7. P.H.U.KRIS zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez P.H.U.KRIS– podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie P.H.U.KRIS. czynności związane ze świadczeniem usług przez P.H.U.KRIS.
9. P.H.U.KRIS wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisemkris-drzwi.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie https://kris-drzwi.pl/sklep/.
10. P.H.U.KRIS informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu https://kris-drzwi.pl/sklep/ używane są przez P.H.U.KRIS pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu kris-drzwi.pl. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
P.H.U.KRIS  informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z https://kris-drzwi.pl/sklep/ może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Sposób oraz zakres działań  z wykorzystaniem plików „cookies” opisany został w Polityce plików cookies.

§12. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);
2. Dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.);
3. Dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Konsumantami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
w przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
7. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
8. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Toruniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.